Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden  Wall of Wine.eu
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn gepubliceerd op de website www.wallofwine.eu
Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en koopovereenkomsten van Wallofwine.eu. De privé-persoon, de organisatie of het bedrijf, die een bestelling doet bij Wallofwine.eu, wordt hierna vermeld als: ‘de consument’. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in, dat de consument de toepasselijkheid van deze Algemene Leveringsvoorwaarden aanvaardt. Van het in deze Leveringsvoorwaarden bepaalde, kan slechts worden afgeweken, na schriftelijke mededeling en na schriftelijke goedkeuring door Wallofwine.eu. In dat geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn vermeld en zoals in eventuele nadere koopovereenkomsten ten behoeve van Wallofwine.eu worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Wallofwine.eu ingeschakelde tussenpersonen en andere door Wallofwine.eu ingeschakelde derden. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden respecteren de rechten van de consument, die voortvloeien uit de Nederlandse wetgeving en uit de koopovereenkomst.
Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
Wallofwine, ingeschreven Kamer van Koophandel Nederland onder nummer 09092751.
Artikel 3. Ontwerprechten, merkrechten en octrooirechten
Diverse op de website getoonde ontwerpen en producten zijn gedeponeerd en auteursrechtelijk beschermd. Diverse producten zijn tevens beschermd door het octrooirecht. Wall of Wine en Wallofwine zijn merknamen van Wallofwine. Inbreuk op deze ontwerprechten, productrechten, octrooirechten en merkrechten, zal altijd via de juridische weg worden bestreden en altijd op basis van een te eisen schadevergoeding. Wallofwine.eu garandeert niet, dat geen van de door haar aangeboden producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendom.
Artikel 4. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Wallofwine.eu zijn vrijblijvend en Wallofwine.eu behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen. Een koopovereenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Wallofwine.eu en na ontvangst van de betaling door de consument. Wallofwine.eu is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde Leveringsvoorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Wallofwine.eu dit mee aan de consument, binnen korte tijd na ontvangst van de bestelling.
Artikel 5. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn vermeld in Euro en inclusief BTW en exclusief verzendkosten of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De van toepassing zijnde verzendkosten of andere heffingen worden bij het doen van een bestelling, duidelijk aan de consument getoond. Wallofwine.eu biedt verschillende betalingsmogelijkheden. Deze betalingsmogelijkheden worden op de website getoond. Indien de consument de betaling separaat via bankoverschrijving voldoet, dient dit binnen 7 dagen na bestelling te zijn voldaan. Bij overschrijding van deze termijn heeft Wallofwine.eu het recht, de bestelling te doen vervallen. Alle op de website vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle op de website vermelde specificaties en afbeeldingen zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn voor ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 6. Verzending
Wallofwine.eu zal normaal de bestelling als geheel verzenden zodra de betaling is ontvangen. Indien de verzending van de bestelling niet binnen 2 weken na ontvangst van de betaling als geheel kan plaats vinden, bijvoorbeeld omdat de bestelde producten niet (meer) op voorraad zijn, wordt de consument hierover door Wallofwine.eu per e-mail geïnformeerd. Wanneer de bestelling niet binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling, als geheel kan worden verzonden, heeft de consument de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden binnen 7 dagen, nadat Wallofwine.eu haar mededeling over latere verzending van de bestelling als geheel aan de consument heeft verzonden. De ontbinding van de koopovereenkomst dient per e-mail aan Wallofwine.eu te worden gericht. Latere verzending geeft de consument geen recht op schadevergoeding. Wallofwine.eu is gerechtigd de bestelling in gedeelten te verzenden. Hierdoor ontstane aanvullende verzendkosten zijn voor rekening van Wallofwine.eu. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Wallofwine.eu tot het moment van aflevering bij de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 7. Bezorging
De bezorging van de bestelling geschiedt op het afleveringsadres, zoals dat door de consument bij de bestelling werd opgegeven. Verzending vindt plaats via postbedrijven. Wallofwine.eu is niet aansprakelijk voor de tijdsduur, gelegen tussen verzending en bezorging.
Artikel 8a. Herroepingsrecht
Indien de bestelling als geheel in een complete zending door Wallofwine.eu werd verzonden, heeft de consument, voor zover deze een privé-persoon betreft, een periode van 10 dagen na de datum van die verzending, om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te ontbinden en de bestelling als geheel te retourneren. Indien de bestelling door Wallofwine.eu in gedeelten werd verzonden, heeft de consument, voor zover deze een privé-persoon betreft,  een periode van 10 dagen na de datum van die verzending, om zonder opgave van redenen het deel van de koopovereenkomst te ontbinden, dat op die verzending betrekking heeft en het betreffende gedeelte van de bestelling te retourneren.
Dit retourrecht is nadrukkelijk niet van toepassing op een product, waarbij op de website van wallofwine.eu is vermeld, dat dit product op bestelling van de klant voor deze in het atelier van de ontwerper wordt geproduceerd, dan wel samengesteld. Dit betreft tevens producten, met specifieke door de klant gekozen kleuropties. In dergelijk geval bestaat het retourrecht uitsluitend binnen de garantievoorwaarden. De consument dient de voorgenomen retourzending dan binnen 7 dagen per e-mail aan Wallofwine.eu te melden en het onbeschadigde product, compleet en ongebruikt, in originele, complete en onbeschadigde verpakking, per omgaande terug te sturen. Daarbij draagt de consument zelf de kosten en het volledige risico van de retourzending. Indien sprake is van garantierechten zijn de kosten voor de verzending voor rekening van Wallofwine.eu. Wallofwine.eu zal aan de consument na diens melding van voorgenomen retourzending in verband met garantierechten, meedelen hoe de retourzending voor rekening van Wallofwine.eu zal moeten plaats vinden. Producten, die niet aan deze voorwaarden voldoen, of beschadigd worden terugontvangen, worden door Wallofwine.eu niet retour genomen. De betaling door de consument gedaan voor het geretourneerde zal, bij het voldoen aan de hiervoor beschreven voorwaarden en exclusief de door de consument betaalde verzendkosten, binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde, aan de consument worden terug betaald op het door de consument bij bestelling gebruikte bankrekeningnummer.
Artikel 8b – Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending op basis van herroeping, terugbetalen.
Artikel 8c – Uitsluiting herroepingrecht
Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten, waarbij Wallofwine.eu dit bij het te bestellen product of in deze Algemene Leveringsvoorwaarden in artikel 8a. uitdrukkelijk heeft vermeld.
Artikel 9. Reclames en aansprakelijkheid
De consument heeft de verplichting om bij ontvangst van producten te onderzoeken of het de producten betreft, die de consument heeft besteld. Indien de geleverde producten en de bestelde producten niet overeen komen, dient de consument Wallofwine.eu daarvan binnen twee dagen na de aflevering, per e-mail op de hoogte te stellen. Indien een product bij aflevering een gebrek vertoont, zal Wallofwine.eu bepalen of het product wordt hersteld of gedeeltelijk of geheel wordt vervangen. Uitzondering op deze garantie: producten zijn in belangrijke mate met de hand vervaardigd. Kleine imperfecties kunnen aanwezig zijn en behoren tot de producteigenschappen en vallen niet onder de garanties. Het eigendom van door Wallofwine.eu verzonden producten, inclusief het risico voor deze producten, gaat over op de consument, zodra de producten door de consument in ontvangst worden genomen. Dit geldt behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Wallofwine.eu kunnen worden uitgesloten. Indien aannemelijk is dat het gebrek aan de consument te wijten is of anderszins voor rekening en risico komt van de consument, kan na overleg per e-mail tussen Wallofwine.eu  en de consument, het product geheel of gedeeltelijk worden vervangen voor rekening van de consument. E.e.a. voor zover het product nog in voorraad is. Voor de door Wallofwine.eu geleverde producten geldt een materiaalgarantie van 6 maanden na verzending, voor schade ontstaan aan het product bij normaal gebruik en het bedoelde gebruik, zoals dat bij het product is vermeld.
Artikel 10. Garantietermijn
Wallofwine.eu garandeert, dat alle door haar geleverde producten voldoen aan de overeenkomst, aan de vermelde specificaties en aan redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. De garantietermijn omvat een periode van 6 maanden na datum van levering aan de consument van het door de consument bestelde.
Artikel 11. Gegevensverstrekking en communicatie
De consument is jegens Wallofwine.eu volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de verstrekte gegevens, waaronder afleveradres, bankrekeninggegevens, tenaamstellingen, creditcardgegevens,  de bestelde producten, de e-mailgegevens en de bereikbaarheid per e-mail door Wallofwine.eu. Communicatie zal in principe plaats vinden via e-mailberichten, dan wel via de website van Wallofwine.eu.
Artikel 12. Persoonsgegevens  en Privacy  verklaring
Wallofwine.eu respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie, die de consument verschaft, zal altijd met vertrouwelijkheid worden behandeld. Onder de persoonlijke informatie wordt die informatie verstaan, die de consument op het bestelformulier heeft ingevuld. Wallofwine.eu zal deze persoonlijke informatie uitsluitend gebruiken om de koopovereenkomst na te komen.
Artikel 13. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Wallofwine.eu  ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument dit per e-mail mee te delen en zulks zonder dat Wallofwine.eu gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming die niet aan Wallofwine.eu kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Wallofwine.eu dit aan de consument mededelen.
Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Leveringsvoorwaarden zelf, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Indien één of meer van de bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden of enige andere voorwaarde in de koopovereenkomst met Wallofwine.eu, in strijd mochten zijn met het toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling of voorwaarde worden vervangen door een door Wallofwine.eu vast te stellen nieuwe en rechtens toelaatbare bepaling. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.